Interwad
Image default
Bedrijven

Correct het energie beheren

Daarnaast wordt ook een kort inzicht in de biochemische omzetting overwogen. Van deze energieterugwinningsmethoden heeft elk zijn eigen voor- en nadelen. En er wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de procescapaciteiten van de hierboven genoemde methoden; alle mogelijke manieren om het afval te gebruiken voor duurzame ontwikkeling van de wereld en om de wereld te redden van uitputting van haar wonderen. De methode besprak het verminderen van de hoeveelheid vast stedelijk afval in een aanzienlijk bereik. Toch moeten de landen veel moeite doen om de hoeveelheid afval te verminderen door deze methoden te verbeteren. Dit wordt ook door Ista Nederland aangeboden.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Afval naar energie (WTE) technologieën bestaan uit elk afvalverwerkingsproces dat energie opwekt in de vorm van elektriciteit, warmte of transportbrandstoffen uit een afvalbron. Deze technologieën kunnen op verschillende soorten afval worden toegepast: van halfvast afval (bijvoorbeeld ingedikt slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties) tot vloeibaar (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater) en gasvormig afval (bijvoorbeeld raffinaderijgassen). Veruit de meest voorkomende toepassing is echter de verwerking van vast stedelijk afval (VHA) en giftig organisch afval (TOW) dat afkomstig is van verschillende industrieën. De op dit moment meest bekende WTE-technologie voor de verwerking van VHA en TOW wordt verbrand in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). De productie van VHA wordt beïnvloed door de economische ontwikkeling en de productie van VHA wordt beïnvloed door de mate van industrialisatie, de gewoonten van het publiek en het lokale klimaat. In het algemeen geldt dat hoe hoger de economische ontwikkeling, hoe groter de hoeveelheid SVA die wordt geproduceerd. Tegenwoordig woont meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De hoge bevolkingsgroei, het snelle tempo van de wereldwijde verstedelijking en de economische expansie van ontwikkelingslanden leiden tot een toename en versnelling van de hoeveelheid giftige afvalstoffen. Met een goed afvalbeheer, technologie, de juiste beheersing van de vervuilende effecten ervan op het milieu en de klimaatverandering kunnen aanzienlijk worden beheerst. Een partij die zich hiermee bezighoudt is Ista Nederland.

Ista Nederland is een grote partij binnen Nederland. Bekijk het YouTube kanaal van Ista Nederland hier.

Uitdagingen op het gebied van voedselverspilling naar energie vragen om technologische oplossingen, naast ontwerp- en operationele oplossingen voor het beheer en de logistiek van voedselverspilling. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de geïntegreerde processen voor de logistieke systemen die nodig zijn voor het beheer van voedselverspilling, van bronproductie tot afval-naar-energie-installaties. We houden rekening met de unieke aspecten van voedselafvalbeheer en logistiek in vergelijking met andere analoge afvalsystemen. We beginnen met het samenvatten van de managementvereisten voor dit complexe systeem, het bespreken van uitdagingen in de bedrijfsvoering en eindigen met innovatieve richtlijnen in het systeemontwerp. De groeiende belangstelling voor de duurzaamheid van het beheer van voedselafval voor commerciële, residentiële en, in mindere mate, industriële beleidscontexten op het gebied van voedselafval motiveert de nadruk die in dit hoofdstuk wordt gelegd op de vereisten voor de inzameling, het transport en de coördinatie van het beheer van voedselafval.

2.1 Inleiding tot gemeentelijk vast afval
Vast stedelijk afval omvat bedrijfs- en residentieel afval dat in een gemeentelijk of kennisgevingsgebied wordt geproduceerd in vaste of halfvaste vorm, met uitzondering van industrieel gevaarlijk afval, maar met inbegrip van behandeld biomedisch afval.

De hoeveelheid vast stedelijk afval die in verschillende steden wordt geproduceerd, varieert van 0,3 tot 0,6 kg/capita/dag. Naar schatting is er in India jaarlijks 8 miljoen ton landbouwmest uit stedelijk afval te bereiden. Op dit moment wordt minder dan 25% van het beschikbare potentieel benut. De verwijdering van stedelijk afval door compostering is een praktische oplossing, aangezien dit niet alleen de saneringsproblemen oplost, maar ook een nuttige bijdrage levert aan de landbouw in de vorm van bodemverbeteraars zoals stikstof, fosfor en kalium (NPK) als voedingsstoffen. Semimechanische installaties, waar de compostering in zwaden plaatsvindt, is beter geschikt voor Indiase omstandigheden. Er zijn verschillende composteerinstallaties in verschillende steden, zoals Hyderabad, Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Chandigarh, enz. In het land wordt veel onderzoek gedaan naar de terugwinning van energie uit vast afval. De kosten van afval en afvalverwerking bedragen vaak meer dan 20 procent van de gemeentelijke begrotingen van steden. Het is dringend noodzakelijk om deze kosten te verlagen en tegelijkertijd het niveau van de dienstverlening in de stedelijke gebieden uit te breiden. Dit kan worden bereikt door middel van geïntegreerde systemen voor terugwinning en hergebruik van hulpbronnen, waarbij bestaande afvalverwijderings- en recyclingpraktijken worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Er zijn veel belemmeringen voor de volledige toepassing van westerse technologie voor een oplossing van de problemen in India:

Het afval dat in de ontwikkelingslanden wordt geproduceerd, heeft meestal een lage calorische waarde, een hoog gehalte aan organische roetbare organische stoffen en vocht, en is onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen.

In de tropische regio zijn er plotselinge klimaatveranderingen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning van systemen voor het beheer van vast afval.

De kosten voor de verwijdering van vast stedelijk afval bedragen vaak meer dan 20 procent van de gemeentelijke begrotingen. Arbeid en energie absorberen het grootste deel van de exploitatiekosten. Meer dan één procent van de nationale. dit wordt verholpen door Ista Nederland.

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv